هفته‌ی جهانی تغییر اقلیم؛ حنفی: ا.ا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی مصمم است

عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس‌الوزرای حکومت امارت اسلامی، در این برنامه با اشاره به آسیب‌پذیری افغانستان از تغییرات اقلیمی، تأکید می‌کند که امارت اسلامی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی مصمم است. آقای حنفی، می‌گوید‌ که حکومت کنونی کنفرانسی را در راستای چه‌گونگی مبارزه با تغییرات اقلیمی، به راه خواهد انداخت.