۱۸ سنبله؛ یادبود از سال‌روز مرگ احمدشاه مسعود در فضای بسته

در دو دهه‌ی گذشته، هواداران مسعود، این روز را با اجرای برنامه‌های ویژه و گشت‌زنی درون شهرها، گرامی می‌داشتند. امسال اما به دلیل محدودیت‌هایی که امارت اسلامی روی احزاب سیاسی مخالف خود به ویژه جمعیت اسلامی وضع کرده، هواداران مسعود، نتوانستند که در فضای باز و در برابر رسانه‌ها از این روز بزرگ‌داشت کنند.