عبدالله عبدالله: تحمیل خواست‌ها با توسل به زور نتیجۀ مطلوب ندارد

عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی، می‌گوید که تحمیل خواست‌ها با توسل به زور، هیچ‌گاه نتیجۀ مطلوب نداشته است و سبب ادامۀ درد و رنج مردم می‌شود. رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی نسبت به کشته‌شدن فهیم دشتی، سخنگوی جبهۀ مقاومت ملی، جنرال عبدالودود زره و شماری دیگر در پنجشیر، ابراز تأسف کرده است.

واکنش‌ها به کشته‌شدن فهیم دشتی، سخنگوی جبهۀ مقاومت ملی

فهیم دشتی، سخنگوی جبهۀ مقاومت ملی و رئیس پیشین اتحادیۀ ملی خبرنگاران افغانستان، شب گذشته در پنجشیر، زادگاهش کشته شد. کشته‌شدن او واکنش‌‌های بسیاری از خبرنگاران، فعالان رسانه‌یی و سیاست‌گران را به هم‌راه داشته است. احمد مسعود در واکنش به کشته‌شدن فهیم دشتی گفته است که او در راه کسب آزادی و مبارزه با جنگ کشته شد.