فقر در کشور؛ باشنده‌گان بغلان از افزایش پول صرفیۀ برق نگران‌اند

فقر و تنگ‌دستی در روزهای پسین بیش از هر زمان دیگری دامن‌گیر شهروندان کشور شده است و چند میلیون تن از وظیفه برکنار شده‌اند و در وضعیت بدی به‌سر می‌برند. این همه سبب شده است که بیش‌تر باشنده‌گان بغلان از پرداخت پول صرفیۀ برق‌شان عاجز بمانند و توان پرداخت آن را نداشته باشند.