نگرانی شرکت‌کننده‌گان سازمان همکاری‌های شانگهای از فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان

وزیر خارجۀ تاجیکستان، در این نشست گفته که پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان به‌دست امارت اسلامی، زمینۀ فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در این کشور بیش از هر زمانی مساعد شده ‌است. به گفتۀ او، حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان، سبب افزایش مواد مخدر شده است و امنیت داخلی کشورهای آسیای مرکزی را نیز تهدید خواهد کرد.