فعالیت‌های ورزشی در غزنی به‌طور بی‌پیشینه‌ افزایش یافته است

غزنی، از ولایت‌های به‌شدت ناامن کشور در دورۀ جمهوری اسلامی بود. ناامنی‌های گسترده در غزنی گذشته از دیگر ابعاد زنده‌گی، بر فعالیت‌های ورزشی نیز سایه افکنده بود و ورزش‌کاران در این ولایت نمی‌توانستند رقابت‌‌های ورزشی‌شان را به‌شکل بهتر انجام دهند.