اشتراک‌کنندگان نشست ویانا خواستار فشار بیش‌تر جامعه‌ی جهانی بر امارت اسلامی شدند

رهبر «جبهه‌ی مقاومت ملی»، در این نشست، بر واردشدن فشار بیش‌تر از سوی جامعه‌ی جهانی بر حکومت کنونی افغانستان، تأکید می‌کند. در مخالفت با این نشست، شماری از شهروندان افغانستان در کشورهای غربی، روز گذشته با راه‌اندازی گردهم‌آیی اعتراضی‌ای، مخالفت‌ شان را با نشست چهره‌هایی که آن‌ها را فاسد می‌خوانند، اظهار کردند.