شَعربافان هراتی نگران فراموشی صنعت‌شان‌اند

شال‌‌بافی یا شَعربافی، یکی از پیشه‌های قدیمی مردم هرات است که روزگاری از اهمیت و شهرت بسیاری برخوردار بود. شَعربافان از تارهای باریک ابریشم دستار، شال، دستمال و انواع پارچه‌های ظریف را تولید می‌کردند؛ اما اکنون این صنعت با رکود روبه‌رو شده است.