وزارت صحت ظرفیت تشخیص نوع جهش‌یافتۀ ویروس کرونا را ندارد

وزیر صحت با نگرانی از شیوع موج دوم کرونا و نوع جهش‌یافتۀ آن می‌گوید که نوع جدید این ویروس در هند و پاکستان مشاهده شده و احتمال شیوع آن در افغانستان نیز وجود دارد. او می‌گوید که این وزارت ظرفیت تعیین نوعیت و تشخیص نوع جهش‌یافتۀ ویروس کرونا را ندارد، اما می‌کوشند تا زمینۀ تشخیص این ویروس را در داخل کشور فراهم سازند.