طالبان دست از جنگ بردارند

شماری از جوانان و فعالان مدنی امروز در نمایشگاهی در پارک شهر نو کابل که با هدف پشتی‌بانی از نیروهای امنیتی برگزار شده بود، می‌گویند که جنگ در کشور راه‌حل نیست و طالبان باید راه گفت‌وگو با دولت افغانستان را در پیش گیرند.