رشد بی‌رویه‌ی کار کودک در فاریاب؛ «مادرم میگه مکتب نرو، کار بکن!»

خشک‌سالی‌های پی‌هم در سه سال گذشته در شماری از ولایت‌های افغانستان، افزایش نرخ بی‌کاری و ناداری که به دنبال فروپاشی جمهوری دامن‌گیر مردم شده، نان‌در‌آوردن را به باری سنگین برای خانواده‌ها بدل کرده که در شماری از خانواده‌ها، پدران این بار را با کودکان شان قسمت می‌کنند؛ چیزی که رشد چشم‌گیر کار کودک را در پی داشته و دارد.