شفاخانۀ حوزه‌یی هرات به امکانات صحی نیاز فوری دارد

شفاخانۀ حوزه‌یی هرات این روزها شلوغ‌تر از هر زمان دیگری‌ست. روزانه صدها تن برای درمان به این شفاخانه مراجعه می‌کنند که بیش‌تر آنان را باشنده‌گان ولایت‌های غور، بادغیس، فراه و نیمروز شکل می‌دهند. سیدحسام‌الدین، باشندۀ بادغیس است و حدود ۲۰ روز پیش برای درمان کودکش به هرات آمده است. او از رسیده‌گی‌نشدن به بیمارش انتقاد می‌کند.