زخم مشترک؛ روایت زنانی که پس از عروسی به مصرف مخدر رو آورده اند

کم نیستند زنانی که با مصرف مواد مخدر شب‌وروز شان را می‌گذرانند؛ زنانی که زندگی در سایه‌ی شوهر، نه تنها برای شان خوش‌بختی به هم‌راه نداشته، بل ناآسودگی روان و زخم سوزن را روی دست شان جا گذاشته است. شماری از این زنان که در کندهار، ولایت جنوبی افغانستان به سر می‌برند، با نگرانی از حال ناخوش و آینده‌ی ناروشن شان، می‌گویند؛ ترس آن را دارند که روزی فرزندان شان نیز، پای منقل نشسته و روز شان را با دودکردن تریاک و تزریق هرویین به شب برسانند.