حکومت قرارداد تازه‌ا‌ی را برای مدیریت فرودگاه‌های بین‌المللی افغانستان با یک شرکت اماراتی امضا کرد

امروز وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان، قراردادی را با شرکت اماراتی «گاک» امضا کرد که بر اساس آن، شرکت نام‌برده در فضای افغانستان خدمات رهنمودی به هواپیما را ارائه می‌کند و هم‌چنان تجهیزات فرودگاه‌ها را ترمیم و به پرسونل افغانستانی آموزش‌های مسلکی خواهد داد.