سوءقصد به جان محمدعلی احمدی، خبرنگار سلام‌وطندار

محمدعلی احمدی، خبرنگار سلام‌وطندار شام شنبۀ همین هفته، در مسیر رفتن به خانه مورد سوءقصد قرار گرفته و از ناحیۀ پا شدید زخمی شده است. او می‌گوید که هنگام برگشت به خانه در موتر، گفت‌وگوها دربارۀ چه‌گونه‌گی وضعیت کشور به‌میان آمد.