مرکز خبرنگاران افغانستان: سوءقصد به جان محمدعلی احمدی، خبرنگار سلام‌وطندار را محکوم می‌کنیم

مرکز خبرنگاران افغانستان امروز با پخش خبرنامه‌یی سوءقصد به جان محمدعلی احمدی، خبرنگار و ویراستار سلام‌وطندار را شدید محکوم کرده است. این نهاد گفته این روی‌داد، نشانۀ دیگری از تشدید روند خشونت، تهدید و ارعاب خبرنگاران در افغانستان است که موجب نگرانی عمیق جامعۀ رسانه‌یی کشور شده است.