افسون؛ روایت رویایی بربادرفته‌

دختری پس از سال‌ها زندگی در مهاجرت و سختی‌های بی‌شماری که برای سازگاری در جامعه‌ی میزبان کشیده، تنها به دلیل حس وطن‌دوستی، به خانه برمی‌گردد تا برای شکوفایی سرزمین مادری‌اش، خشتی روی خشت بگذارد؛ اما همین که، پایش در وطن باز می‌شود، بیش‌تر با روی ناخوش زندگی روبه‌رو می‌شود؛ شرایطی که همواره در برابرش دندان‌کروچه می‌رود.