۳۰ هزار خانه‌ی مسکونی در غزنی در زمین‌های غصب‌شده ساخته شده‌ است

از غصب چندین جریب زمین دولتی در غزنی، جلوگیری شد. این زمین‌ها در ساحات «روضه‌ی سلطان‌محمود غزنوی»، «علی‌لالا»، «قلعه‌ی‌نو خواجه روشنایی» و «پلان‌ سوم» شهر غزنی، از سوی مردم غصب شده بود و غاصبان، دکان‌ها و تانک‌‌های تیل در آن ساخته بودند.