فروشندگان گل و نهال در کابل: فروش ما امسال افزایش یافته است

شماری از فروشندگان گل و نهال در شهر کابل، می‌گویند که میزان فروش شان امسال نسبت به سال پیش، افزایش یافته است. ولی‌محمد، گل‌فروش در شهر کابل که ۱۸ سال می‌شود از این طریق زندگی‌اش را می‌گذراند، با خوش‌بینی از آینده‌ی کاری‌اش، می‌گوید که امسال بیش از ۳۰۰ هزار افغانی را در بخش فروش گل و نهال، سرمایه‌گذاری کرده است.