روز جهانی زنان روستانشین؛ زنان در روستاها از دست‌رسی‌نداشتن به خدمات عمومی شکایت دارند

امروز ۱۵ اکتبر برابر با روز جهانی زنان روستانشین است. از این روز در حالی بزرگ‌داشت می‌شود که شمار بسیاری از زنان در روستاهای کشور، از دست‌رسی‌نداشتن به خدمات صحی، حق آموزش، حق کار و همین گونه، از ازداوج‌های اجباری و ازدواج‌های زیر سن شکایت دارند.