دیوید پتریوس: موافقت‌نامۀ دوحه دلیل اصلی فروپاشی «نظام جمهوری» بود

دیوید پتریوس، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان، از خروج نیروهای این کشور از افغانستان انتقاد کرده‌ است. این نظامی پیشین آمریکایی ‌گفته است که آمریکا می‌توانست با حضور در افغانستان حتی در حد مشاور از فروپاشی دولت پیشین افغانستان جلوگیری کند.