ریچارد بنت در واکنش به انفجار امروز کابل: حمله بر آینده‌ی افغانستان را متوقف کنید!

به دنبال واکنش‌ها بر انفجار در مرکز آموزشی کاج در دشت‌برچی -حوزه‌ی سیزدهم امنیتی شهر کابل-، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، آن ‌را هول‌ناک گفته و محکوم کرده است.