شکایت باشندگان ناحیه‌ی پانزدهم شهر کابل از دست‌رسی‌نداشتن به آب آشامیدنی

شماری از باشندگان ساحه‌ی «پنج‌صدفامیلی» در مربوطات ناحیه‌ی پانزدهم شهر کابل که برای پرداخت پول صرفیه‌ی آب ‌شان به یکی از شرکت‌های آب‌رسانی خصوصی در این ساحه آمده ‌اند، از عرضه‌نشدن آب کافی از سوی این شرکت شکایت دارند. آنان می‌افزایند که این روزها، برای رفع نیازهای روزمره‌ی شان مجبور اند از آب باران استفاده کنند.