بانوان هراتی نمایشگاه هنری_فرهنگی را زیر نام «دختران شمامه» برگزار کردند

شماری از بانوان هراتی امروز نمایشگاه هنری_فرهنگی را زیر نام «دختران شمامه» برای دو روز در این ولایت برگزار کردند. آنان هدف از برگزاری این نمایشگاه را پشتی‌بانی از زنان و دختران افغان که به مجبور به پوشش صورت‌شان‌اند، عنوان می‌کنند.