دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های ولایت‌های ناامن در کابل تظاهرات کردند

شماری از دانش‌جویان دختر دانشگاه‌های ولایت‌های ناامن امروز در یک گردهمایی به‌‌دلیل بدترشدن وضعیت امنیتی کشور، در برابر دروازۀ ارگ ریاست‌جمهوری دست به تظاهرات زدند و خواهان تبدیلی‌شان از دانشگاه‌های ولایت‌های ناامن به ولایت‌های امن شدند.