شماری از دانش‌جویان دانش‌گاه بدخشان از راه‌نیافتن به خواب‌گاه شاکی اند

با این که یک ماه از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲ می‌گذرد؛ اما هنوز شماری از دانش‌جویان دانش‌گاه بدخشان که از ولسوالی‌های دوردست این ولایت به این دانش‌گاه راه یافته اند، می‌گویند که به دلیل نبود شفافیت در روند جذب در خواب‌گاه، ناچار شده اند در اتاق‌های کرایی و غیرمعیاری در شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، زندگی کنند.