خانواده‌های قربانیان جنگ در بادغیس در وضعیت بدی اقتصادی به‌سر می‌برند

وارد خانه‌یی شدم که در آن پیرمرد ۷۶ ساله با همسرش زنده‌گی می‌کند. نامش «جمعه‌نیاز» است و به سختی گپ می‌زند. او می‌گوید، یک پسر داشت که تنها نان‌آور خانوادۀ سه نفری‌شان بود و سه سال پیش در جنگ میان نیروهای امنیتی دولت پیشین و طالبان کشته شد.