محدودیت بر دختران در کانکور؛ شرکت‌کنندگان: حق انتخاب دانش‌کده‌ی دل‌خواه مان را نداشتیم

در حالی که امروز روند رقابت ده‌ها هزار جوان در ۳۳ ولایت کشور برای راه‌یافتن به دانش‌گاه دل‌خواه و خواندن رشته‌ای دوست‌داشتنی شان به پایان رسید؛ اما دختران شرکت‌کننده در این آزمون همگانی، از نداشتن حق انتخاب دانش‌کده و دانش‌گاه دل‌خواه شان شکایت دارند.