وزارت ترانسپورت در یک سال از پروازهای عبوری نزدیک به یک میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری کرده‌ است

حسیب‌الله سروش، معین پالیسی مصونیت و تفتیش هوانوردی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، در این نشست می‌گوید که در یک سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۶۴ پرواز عبوری از حریم هوایی افغانستان صورت گرفته است که از این طریق ۹۸۰ میلیون و ۵۳۲ هزار افغانی درآمد جمع‌آوری کرده‌اند.