بانک مرکزی: فعالیت‌های بانکی به‌زودی به حالت عادی برمی‌گردد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که نظام بانکی کشور به‌زودی به حالت عادی برمی‌گردد. این بانک امروز با پخش اعلامیه‌یی به همۀ شهروندان اطمینان داده است که سکتور بانکی کشور دوباره بهبود می‌یابد و تمامی فعالیت‌های آن به‌زودی به‌ حالت عادی جریان پیدا می‌کند.