کرونا در افغانستان؛ در شبانه‌روز گذشته ۸ بیمار جان باخته‌اند

وزارت صحت اعلام کرده که در شبانه‌روز گذشته ۸ تن در پی ابتلا به کرونا در کشور درگذشته و ۱۳۷ مورد جدید ابتلا شناسایی شده‌اند.

این وزارت امروز (سه‌شنبه، سی‌ام جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته دو هزار و ۹۷ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

در شبانه‌روز گذشته ۳ بیمار کرونایی در کشور درگذشته‌اند

وزارت صحت اعلام کرده که در شبانه‌روز گذشته ۳ تن در پی ابتلا به کرونا در کشور درگذشته و ۷۹ مورد جدید ابتلا شناسایی شده‌اند.

این وزارت امروز (دوشنبه، بیست‌ونهم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۸۴۹ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

کرونا؛ در شبانه‌روز گذشته ۴ مبتلا در کشور جان باخته‌اند

وزارت صحت اعلام کرده که در شبانه‌روز گذشته ۴ تن در پی ابتلا به کرونا در کشور درگذشته و ۸۱ مورد جدید ابتلا شناسایی شده‌اند.

این وزارت امروز (یک‌شنبه، بیست‌وهشتم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۵۸۴ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

آمار رسمی کرونا در افغانستان؛ ۳ مرگ و ۴۶ مورد ابتلا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت اعلام کرده که در شبانه‌روز گذشته ۳ تن در پی ابتلا به کرونا در کشور درگذشته و ۴۶ مورد جدید ابتلا شناسایی شده‌اند.

این وزارت امروز (شنبه، بیست‌وهفتم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۳۴۱ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

مرگ ۸ مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته در کشور؛ جان‌باخته‌گان در جهان به بیش از ۲ میلیون تن رسید

وزارت صحت اعلام کرده که در شبانه‌روز گذشته ۸ تن در پی ابتلا به کرونا در کشور درگذشته و ۱۰۴ مورد ابتلا شناسایی شده‌اند.

این وزارت امروز (جمعه، بیست‌وششم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۶۶۸ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

کرونا در افغانستان؛ در شبانه‌روز گذشته ۱۴ تن درگذشته‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۱۴ مبتلا به کرونا در کشور درگذشته و ۵۷ مورد جدید ابتلا به این ویروس شناسایی شده‌اند.

این وزارت امروز (پنج‌شنبه، بیست‌وپنجم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۸۰۲ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

کرونا؛ در شبانه‌روز گذشته ۶ تن درگذشته و ۸۴ تن مبتلا شده‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۶ مبتلا به کرونا در کشور درگذشته و ۸۴ تن به این ویروس مبتلا شده‌اند.

این وزارت امروز (چهارشنبه، بیست‌وچهارم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته دو ‌هزار و ۱۰۹ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

در شبانه‌روز گذشته ۷ مبتلا به کرونا در کشور درگذشته‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۷ مبتلا به کرونا در کشور درگذشته و ۱۰۶ تن به این ویروس مبتلا شده‌اند.

این وزارت امروز (سه‌شنبه، بیست‌وسوم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۲۰۲ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

«کووید ۱۹»؛ در شبانه‌روز گذشته ۱۳ مبتلا جان داده و ۴۶ تن مبتلا شده‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۱۳ مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۴۶ تن به تازه‌گی به این بیماری مبتلا شده‌اند.

این وزارت امروز (دو‌شنبه، بیست‌ودوم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۸۸۶ بیمار مشکوک به کووید ۱۹ آزمایش داده‌اند.

مرگ ۹ مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته در کشور؛ مبتلایان در جهان از ۹۰ میلیون تن گذشت

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۹ مبتلا به کرونا در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۷۶ تن به تازه‌گی به این ویروس مبتلا شده‌اند.

این وزارت امروز (یک‌شنبه، بیست‌ویکم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۴۲۷ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

آمار رسمی کرونا در افغانستان؛ ۱۲ مرگ و ۸۴ مورد ابتلا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۱۲ مبتلا به کرونا در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۸۴ تن به تازه‌گی به این ویروس مبتلا شده‌اند.

این وزارت امروز (‌شنبه، بیستم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و سه بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

در شبانه‌روز گذشته ۷ مبتلا به کرونا در کشور جان داده و ۱۲۰ تن مبتلا شده‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۷ مبتلا به کرونا در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۱۲۰ تن به تازه‌گی به این ویروس مبتلا شده‌اند.

این وزارت امروز (پنج‌شنبه، هژدهم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۶۶۶ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

کرونا؛ در شبانه‌روز گذشته ۹ مبتلا جان باخته‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۹ مبتلا به کرونا در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۱۰۲ تن به تازه‌گی به این ویروس مبتلا شده‌اند.

این وزارت امروز (چهارشنبه، هفدهم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۶۹۱ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

موج دوم کرونا؛ در شبانه‌روز گذشته ۷ مبتلا جان باخته و ۹۴ تن مبتلا شده‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۷ مبتلا به کرونا در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۹۴ تن به تازه‌گی به این ویروس مبتلا شده‌اند.

این وزارت امروز (سه‌شنبه، شانزدهم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۸۲۰ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

موج دوم کرونا در افغانستان؛ مرگ ۷ مبتلا و ابتلای ۱۰۲ تن در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۷ مبتلا به کرونا در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۱۰۲ تن به تازه‌گی به این ویروس مبتلا شده‌اند.

این وزارت امروز (دو‌شنبه، پانزدهم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۵۷۵ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.

کرونا در افغانستان؛ در شبانه‌روز گذشته ۱۱ مبتلا جان باخته‌اند

وزارت صحت اعلام کرده است که در شبانه‌روز گذشته ۱۱ مبتلا به کرونا در کشور جان‌های‌شان را از دست داده و ۱۲۰ تن به تازه‌گی به این ویروس مبتلا شده‌اند.

این وزارت امروز (‌شنبه، سیزدهم جدی/دی) در گزارش روزانه‌اش گفته است در شبانه‌روز گذشته یک‌هزار و ۲۳۰ بیمار مشکوک به کرونا آزمایش داده‌اند.