سازمان ملل خواهان کمک ۱۱۰ میلیون دالری به آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزه در افغانستان شد

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد یا اوچا، خواهان کمک ۱۱۰ میلیون دالری برای رسیده‌گی به آسیب‌دیده‌گان زمین‌لرزه در جنوب‌شرق افغانستان، شده است. این نهاد با ابراز نگرانی گفته است که در پی این زمین‌لرزۀ شدید، صدها تن کشته و شمار بسیاری هم زخمی شده‌اند.