امارت اسلامی از کاهش مالیات سکتور خصوصی خبر می‌دهد

امارت اسلامی، با صدور یک اعلامیه‌ی ۲۷ماده‌‌ای که از سوی دفتر رهبری آن تأیید شده‌، می‌گوید که سهولت‌های تازه‌ا‌ی را در بخش پرداخت مالیه و طی‌مراحل کارهای اداری سکتور خصوصی در نهادهای دولتی، در نظر گرفته ‌است.

وزارت انرژی و آب برای جلب سرمایه‌گذاری در بخش آب و انرژی نشست برگزار کرد

وزارت انرژی و آب به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری در بخش آب و انرژی، امروز نشستی را با حضور مقام‌های حکومت سرپرست امارت اسلامی و شرکت‌های علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در این بخش‌، به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار کرد.