جسدهای شماری از شهروندان افغانستان در سردخانه‌‌های هند مانده است

شماری از شهروندان افغانستان در هند که حدود دو ماه می‌شود در این کشور گیر مانده و در تلاش بازگشت به کشور اند، می‌گویند که به‌دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی پرداخت مصارف درمان بیماران‌شان، آنان را از دست داده‌اند. آنان می‌افزایند که حتی نمی‌توانند جسدهای اعضای خانواده‌های‌شان را به کشور انتقال دهند.