وزارت اطلاعات و فرهنگ: روند ثبت مشخصات خبرنگاران هفته‌ی آینده آغاز می‌شود

مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گویند که روند ثبت مشخصات خبرنگاران، هفته‌ی آینده آغاز می‌شود. عبدالحق حماد، رییس نظارت بر نشرات رسانه‌ها در این وزارت، هدف از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ را شناسایی خبرنگاران و برداشتن چالش‌ها در برابر آنان عنوان می‌کند.