نمایش‌گاه «تولیدات صنایع دستی ساخت افغانستان» در هرات برگزار شد

نمایش‌گاه «تولیدات صنایع دستی ساخت افغانستان» امروز در هرات برگزار شد. در این نمایش‌گاه که از سوی مؤسسۀ «ودان» در هم‌کاری کمیساری عالی سازمان ملل متحد در هرات برگزار شده، آثار دستی و هنری ۵۰ زن به نمایش گذاشته شده است.