توقف کار پروژۀ «کاسا ۱۰۰۰»؛ سخنگوی وزارت انرژی و آب: در جریان نیستم

«کاسا ۱۰۰۰»؛ پروژۀ بزرگ انتقال برق از تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان است که از مسیر افغانستان می‌گذرد. تطبیق این پروژۀ مهم از زمان گشایش آن که چند سال می‌گذرد، تاکنون با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. از جمله وضعیت بد امنیتی افغانستان در سال‌های گذشته، چالش عمده‌یی را سد راه این پروژه ایجاد کرده است.