نشست شورای امنیت دربارۀ افغانستان با تنش لفظی میان روسیه و آمریکا برگزار شد

در یک سال گذشته نشست‌های متعدد منطقه‌یی و جهانی دربارۀ وضعیت افغانستان برگزار شده؛ نشست‌هایی که تاکنون ظاهراً نتیجۀ مؤثری برای بهبود اوضاع افغانستان نداشته‌ است. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارۀ افغانستان، تازه‌ترین نشستی بود که با آجندای بررسی وضعیت حقوق بشری و اقتصادی افغانستان شب گذشته برگزار شد.