تنزیل بست ۵۹ کارمند ادارۀ عالی تفتیش؛ کارمندان برخورد سلیقه‌یی می‌خوانند

شماری از کارمندان ادارۀ عالی تفتیش می‌گویند، رهبری این نهاد هدایت داده‌ است که ۵۹ کارمند آن به دیگر اداره‌های دولتی تبدیل و بست‌های آنان تنزیل شود. آنان اقدام رهبری ادارۀ عالی تفتیش را غیرقانونی، خلاف خواست کارمند و در تضاد با طرح کابینه می‌خوانند و می‌گویند که دلیل این اقدام برخورد سلیقه‌یی در برابر کارمندان است.