به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن ا.ا: متقی: با کشورها تعامل رسمی داریم

امیرخان متقی در این نشست می‌افزاید که آنان در تعامل با کشورهای بیرونی، از یک رابطه‌ی رسمی برخوردار اند. سرپرست وزارت خارجه، سفرهایش برای شرکت در نشست‌های برخی از کشورها پیرامون افغانستان و پذیرش نماینده‌های امارت اسلامی از سوی برخی از کشورها را، نمونه‌هایی از تعامل رسمی با کشورها بیان می‌کند.