۸ مارچ؛ تجلیل نمایشی از زنان افغانستان

از هشتم مارچ، روز جهانی همبسته‌گی زنان همه‌ساله در کشور با برگزاری محفل‌ها و برنامه‌های شیک و ویژه تجلیل می‌شود. این محفل‌ها و برنامه‌ها را حکومت و نهادهای پشتی‌بان حقوق زن به‌راه می‌اندازند. برخی از بانوان این‌گونه مراسم را نمایشی می‌خوانند که دردی را دوا نمی‌کند.