بیماری «لمپی ‌اسکین» روزانه ۱۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب خواهد زد

دکتر اسدالله صمدی، آمر دیپارتمنت پاراکلینیک دانشکدۀ وترنری دانشگاه کابل، در این کنفرانس علمی می‌گوید که در صورت ابتلای بیش‌تر حیوانات به این بیماری، اقتصاد افغانستان روزانه ۱۰ میلیون دالر آسیب خواهد دید.