پایان گردهمایی علمای افغانستان؛ شرکت‌‌کننده‌گان با هبت‌الله آخوندزاده بیعت کردند

در پایان گردهمایی بزرگ علمای افغانستان که سه روز ادامه داشت، شرکت‌کننده‌گان آن با ارائۀ قطع‌نامۀ ۱۱ ماده‌یی‌ پشتی‌بانی‌شان را از نظام امارت اسلامی افغانستان اعلام کردند. براساس قطع‌نامه، شرکت‌کننده‌گان با هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی بیعت کردند.