روز جهانی هوای پاک و بی‌برنامگی حکومت

روز جهانی هوای پاک در حالی فرا رسیده است که اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، به مناسبت این روز هیچ برنامه‌ای ندارد. امروز، هفتم سپتمبر، برابر است با روز جهانی هوای پاک. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور بسیج اقدام جهانی برای مقابله با آلودگی هوا، هفتم سپتمبر را «روز جهانی هوای پاک برای آسمان آبی»، نام‌گذاری کرده است.