برای دومین روز پی‌هم بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۱۷ حوت) در رشته‌تویتی اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است.

میزان کمک‌های نقدی جامعه‌ی جهانی به افغانستان به بیش از دو میلیارد دالر رسید

بانک مرکزی افغانستان، امروز در رشته‌تویتی اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است. بر اساس گزارش‌ها، تا کنون ۲۷ بسته‌ی ۴۰ میلیون‌ دالری و بیش از ۳۰ بسته‌ی ۳۲ میلیون دالری به افغانستان رسیده است.

برای دومین روز پی‌هم بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۲۴ دلو) در رشته‌تویتی اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری دیگر به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است.

بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، اعلام کرده که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری، امروز (دوشنبه، ۱۴ قوس) به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شده است. بر اساس گزارش‌ها، تا کنون ۱۹ بسته‌ی ۴۰ میلیون‌ دالری و بیش از ۳۰ بسته‌ی ۳۲ میلیون دالری به افغانستان رسیده است.

برای دومین روز پی‌هم بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، در تویترش نوشته که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری، امروز (سه‌شنبه، ۱۷ عقرب) به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شده است.

بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان، در رشته‌تویتی نوشته که به ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، یک بسته‌ی نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری، امروز (دوشنبه، ۱۶ عقرب) به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شده است.