آمریکا از شهروندان افغانستان خواست بدون مدرک تأییدشده به میدان‌هوایی کابل نیایند

سفارت آمریکا در کابل امروز با پخش اعلامیه‌یی در واکنش به هجوم شهروندان کشور به میدان‌هوایی کابل گفته است، کسانی‌ که مدرک تأییدشده از سوی این کشور را دریافت نکرده‌اند، از رفتن به میدان‌هوایی خودداری کنند. سفارت آمریکا در کابل خطاب به شهروندان افغانستان گفته است: «اگر دعوت تأییدشده ندارید، به شما در …»