رئیس‌جمهور غنی به انتقال قانونی قدرت در کشور تأکید کرد

پس از گفته‌های پی‌هم چندین تن از سیاست‌گران دربارۀ احتمال ایجاد حکومت موقت در افغانستان، رئیس‌جمهور غنی می‌گوید که مردم منحل‌شدن نظام جمهوریت را نمی‌پذیرند و وظیفۀ اصلی او این است که قدرت را به جانشینش به‌ گونۀ قانونی بسپارد.

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور که امروز در سفرش به ولایت ننگرهار در میان مقام‌ها و باشنده‌گان این ولایت سخن می‌زد، به حفظ نظام جمهوریت تأکید کرد و گفت که این کرسی از او نیست؛ بل‌که از ملت افغانستان است.