سراج: ۶۰ درصد افراد گروه داعش را شهروندان پاکستان تشکیل می‌دهند

احمدضیا سراج، رئیس عمومی امنیت ملی می‌گوید، نیروهای این ریاست ۴۰۸ عضو برجستۀ گروه داعش از شهروندان چهارده کشور را بازداشت کرده‌اند.
به گفتۀ او، از این میان ۲۹۹ تن آنان شهروندان پاکستان‌ هستند که ۶۰ درصد افراد بازداشت‌شدۀ گروه داعش را تشکیل می‌دهند.