ریچارد بنت با فعالان و سیاست‌گران افغان در استانبول دیدار کرد

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژۀ سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر افغانستان، گفته که با شماری از زنان مدافع حقوق بشر، اعضای جامعۀ مدنی، دانش‌جویان، قضات، نماینده‌گان پیشین مجلس و برخی دیگر از مقام‌های دولت پیشین افغانستان در استانبول دیدار کرده است.