کارکنان صحی افغانستان در اعتراضی خواهان از سرگیری کمک‌های جهانی شدند

با تصرف افغانستان از سوی طالبان، نهادهای صحی جهان به‌ویژه بانک جهانی، کمک‌های‌شان را به این کشور متوقف کردند. شماری از کارکنان و اعضای انجمن‌های صحی در افغانستان، امروز در یک گردهمایی اعتراضی در کابل خواهان از سرگیری کمک‌های جهانی به افغانستان شدند.